0470 170 228 design@rman.be

VOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN RMAN

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
De verkoper:
Herman De Groote of Rman, ondernemingsnummer 0863670677.
Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen de verkoper en de koper.
Goederen, diensten, producten:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de verkoper en de koper.
Koper of klant:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

 1. Behalve bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
 3. Leveringsdata zijn indicatief en niet bindend. Slechts indien de koper na tien werkdagen van ontvangst door de verkoper van een aangetekende ingebrekestelling zijnerzijds met aanmaning tot levering nog steeds de goederen niet heeft ontvangen, is hij gerechtigd de koop te ontbinden.
 4. Klachten betreffende de conformiteit of zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering en alleszins voor het gebruik van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar aan de verkoper, tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met drie procent. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 € en een maximum van 2.500,00 €. In toepassing van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 (Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties), heeft de verkoper recht op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Deze worden bepaald op minstens het hierboven bepaalde, doch kunnen dit overschrijden in toepassing van het Koninklijke besluit krachtens dit artikel en/of mits voorlegging van de kostennota van de invorderende advocaat.
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 50,00 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere werkelijke schade te eisen.
 9. Zolang de geleverde en geplaatste goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 10. Leveringen geschieden behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling op het adres van de verkoper tijdens de normale kantooruren.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons recht voor om na het verstrijken van een termijn van acht dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering, of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 12. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 13. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij ondertekening van de bestelbon. Eén derde bij de aanvang van de dienst of prestatie en één derde bij de oplevering of voltooiing ervan.
 14. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte, met alle kosten die daar uitvloeien niet te na gesproken.
 16. De goederen worden verzonden op eigen risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.
 17. De verkoper kan nimmer worden aansprakelijk gesteld voor verlies aan gegevens, data of enige andere schade te wijten aan het gebruik van software al dan niet geleverd door onze firma.
 18. Wanneer om technische interventie wordt gevraagd op basis van een beweerde fout in de door ons geleverde hardware, en blijkt dat er een andere oorzaak aan de basis ligt van de malfuncties of één en ander te wijten zou zijn aan het onoordeelkundige gebruik van het geleverde materiaal, zullen de door verkoper gemaakte kosten integraal worden doorgerekend aan de klant, die dit aanvaardt.
 19. Onze eventuele aansprakelijkheid vervalt wanneer onderdelen worden aangesloten of geïnstalleerd die niet afkomstig zijn van de verkoper.
 20. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding, is de garantie op de onderdelen en het geheel beperkt in tijd en in omvang tot de garantie geleverd door de fabrikant.
 21. De goederen dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de gebruikvoorwaarden, temperaturen, vochtigheidsgraden, limieten, spanning, e.d.m. zoals worden vermeld in de bijgeleverde documentatie, op straffe van onontvankelijkheid, resp. ongegrondheid van enigerlei klacht.
 22. Wanneer de goederen worden teruggebracht in compensatie met de wanbetaling, zal een minwaarde worden in rekening gebracht ten belope van een percentage van het factuurbedrag. De maandelijkse waardevermindering bedraagt 5% per aangevangen maand, te rekenen vanaf de datum van de offerte, of bij gebrek van offerte, van de levering, resp. factuur. Dit onverminderd het recht van de verkoper op een verbruiksvergoeding gelijk aan 5%van het factuurbedrag per aangevangen maand vanaf de datum der levering.
 23. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent resp. de vrederechter van het kanton Zelzate bevoegd om de geschillen op te lossen.
 24. Alle rechtshandelingen van de verkoper geschieden naar Belgisch Recht, met uitdrukkelijke rechtskeuze dezer.

Laatst bijgewerkt op 23/10/2018.

Rman, Oosteeklo

 

 

HET DESIGN VAN MORGEN
ALLEEN BIJ RMAN!

BEL VANDAAG NOG! 0470 170 228

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij verder gebruik van deze site, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info